Hydroizolácie striech

Nastaviteľné asfaltové pásy

Preferujeme kvalitné hydroizolačné pásy z asfaltovej zmesi, ktoré sú vysoko modifikované /styrén – butadién – styrén/ s nosnou vložkou z polyesterovej rohože, ktoré garantujú až 40% roztiažnosť:
· Elastodek 40 špeciál dekor,
· Elastodek 50 špeciál dekor,
· Mida PV top 40,
· Flexbit PYE PV S 42
· alebo Flexbit PYE PV 250 S 52

Povrchovou úpravou uvedených pásov je bridlicový posyp, ktorý podporuje odolnosť voči UV žiareniu, starnutiu materiálu vplyvom poveternostných podmienok a nevyžadujú ďalšiu údržbu.

Strešný hydroizolačný systém
FATRAFOL S je moderný strešný systém, ktorý je vhodný pre všetky konštrukčné riešenia striech, plochých, klopených, bezspádových, nepochôdznych, pochôdznych, s násypom kameniva či so záhradnou úpravou.

Podľa typu fólie môže byť kladená na všetky bežné podklady. Jej hlavnou prednosťou je vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom vysoká štruktúrna pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu a nízka zaťaženosť stavby. FATRAFOL 810 je strešná hydroizolačná fólia z PVC –P, vyrobená valcovaním s následnou lamináciou jednotlivých vrstiev, vystužená polyesterovou mriežkou.

Je paropriepustná, čo ju predurčuje pre rekonštrukcie existujúcich striech s ponechaním pôvodných súvrství, bez priťaženia nosnej konštrukcie. Od pôvodných vrstiev izolácie sa fólia odseparuje geotextíliou FATRATEX. Strešná fólia sa k podkladu pripevňuje kotvením, ktorému predchádza ťahová skúška na zistenie strešnej skladby a určenie vhodného typu kotiev. Pásy fólie sa spájajú horúcim vzduchom a na spoje sa aplikuje poistná zálievka Z 01.

Strešný systém FATRAFOL zahŕňa aj detailné profily, atikové a okapové poplastované plechy VIPLANYL, strešné vpúste , odvetracie komínky, lapače nečistôt a kameňa – z PVC. Na požiadanie zákazníka vykonávame hydroizolácie plochých striech aj so zateplením, polystyrénom EPS, EPN, alebo minerálnou vlnou ROKWOOL alebo NOBASIL.

Po vykonaní diela zákazník obdrží záručný list od výrobcu strešnej fólie FATRAFOL, ktorý skontroluje či jej spracovanie bolo uskutočnené podľa predpisov odsúhlasených výrobcom. Ďalej zákazník obdrží certifikáty všetkých aplikovaných materiálov. Naši pracovníci sú odborne vyškolení na aplikáciu fólie FATRAFOL a kvalita našej práce a skúsenosti, ktoré sme časom získali, boli ocenené certifikátom autorizovanej montážnej firmy od technickej skupiny izolačných systémov – Fatra, a.s. Napajedla.

Dodávame a realizujeme tiež:
· hydroizolácie proti tlakovej a spodnej vode
· hydroizolácie proti ropným produktom
· hydroizolácie proti vlhkosti
· izolácie jazierok


Komplexné riešenie hydroizolácie plochej strechy
Na žiadosť zákazníka vykonáme obhliadku strechy a zameranie, navrhneme možné riešenie a alternatívy materiálov, po dohovore so zákazníkom vypracujeme cenovú ponuku, poskytneme vzorky materiálov ako aj ich certifikáty.

Po odsúhlasení ceny zákazníkom zhotovíme Zmluvu o dielo - s pevnou cenou, s termínom zahájenia a ukončenia prác, s podmienkami fakturácie, a so záručnou dobou na zhotovené dielo.

Po ukončení prác odovzdávame zhotovené dielo zákazníkovi fyzickou obhliadkou zhotoveného diela a potvrdeným Odovzdávacím protokolom.


Prečo si dať PVC fóliu FATRAFOL 810 na vašu strechu?
Dodávateľ a výrobca materiálu majú najlepšie prepracovaný systém s pomedzi všetkých firiem, ktoré sa zaoberajú distribúciou a dodávaním PVC fólie.

Jediným dodávateľom PVC fólie Fatrafol na Slovensku je Fatra-Izolfa Partizánske a výrobca Fatra Napajedla v Českej republike.

Fólia Fatrafol sa predáva výlučne realizačným firmám a živnostníkom, ktorý boli vyškolení a zaučení na aplikáciu celého systému Fatrafolu S. Svoju odbornú spôsobilosť preukazujú osvedčením o aplikácii, alebo 10 najlepších firiem na Slovensku ocenením Cetifikátom autorizovanej montážnej firmy.Toto ocenenie udeľuje komisia Fatra ,a.s. Napajedla Česká republika.

Celá realizácia strechy sa vykonáva za aktívneho dozoru regionálneho technika Fatry –izolfy Partizánske,ktorý vykoná ťahovú skúšku o možnosti použitia kotiev na danú strechu,dohliada a kontroluje celkovú realizáciu a zúčastňuje sa odovzdávania strechy odberateľovi. Po realizácii vydá protokol o ťahovej skúške a protokol o vykonaní práce,kde budú zaznamenané všetky náležitosti a to konkrétne,objednávateľ,realizačná firma,miesto realizácie,metre štvorcové strechy a konkrétne zodpovedné osoby. Okrem protrotokolu sa namontuje konrolný štítok tzv.punc kvality na strešnú krytinu.

Pokiaľ je tento protokol vydaný zo strany Fatry – Izolfy Partizánske a je vedený v počítačovej sieti,v prípade neexistencie realizačnej firmy,drží Fatra – Izolfa záruku za ňu. Záruka na materiál je 10 rokov a preto doporučuje výrobca ,aby realizačné firmy dávali tiež záruku na prácu 10 rokov. Životnosť strechy minimálne 20 rokov,bez údržby. Pri odovzdávaní strechy regionálny technik vydá záručný list a potrebné cetifikáty od každého materiálu použitého pri aplikácii. V roku 2011 Fatra – Izolfa Partizánske,dosiahla za existenciu PVC fólie Fatrafol na Slovensku odber 10 milióntý meter štvorcový. Najstaršie strechy na Slovensku sú 15 ročné v Bratislave a doteraz nebol na nich zaznamenaný žiaden problém. Strechy ktoré sa nachádzajú v systéme a v počítačovej sieti sa kontrolujú zo strany výrobcu a regionálneho technika a to konkrétne dvojročné,päťročné

Takže každá strecha po jej realizácii a odovzdávaní bude ešte kontrolovaná a znovu zaznamenaná. Dopredu sa osloví domový dôverník,alebo zodpovedná osoba,aby umožnila prístup na strechu. FATRA kontroluje 2 ročné, 6 ročné a 10 ročné strechy.

Toto sú výhody, prečo si vybrať fóliu Fatrafol na miesto iných konkurenčných PVC fólii ako je SIKA alebo ALKORPLAN.
Charakteristika PVC fólie Fatrafol
Je to fólia vyrábaná valvovaním a následnou lamináciou jednotlivých vrstiev, s nosnou vložkou polyesterová rohož a so 40 % rozťažnosťou. Strešná krytina dlhodobo odoláva poveternostnému namáhaniu a ultrafialovému slnečnému žiareniu.Vyznačuje sa vysokou pevnosťou a zachováva si svoje vlastnosti v širokom rozmedzí teplôt od -30 až + 80 stupňou celzia.

Uvedená fólia je paropriepustná a je schopná určité množstvo vlhkosti prepustiť do ovzdušia. Aplikovať sa dá celoročne do mínus 5 stupňou celzia.

Na strechu sa doporučuje PVC fólia 810 v hrúbke 1,5mm.Prípade poškodenia je možné uvedenú fóliu opätovne opraviť , navarením nového kusa, avšak je potrebné podklad odmastiť s riedidlom, ktoré je produktom celého systému fatrafolu S.